Verkoop en Leveringsvoorwaarden

1. De in de webshop aangegeven prijzen zijn vrijblijvend en  exclusief emballage, steeketiketten en transport tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Geldigheid van mondelinge en schriftelijke offertes 14 dagen na dagtekening, tenzij anders vermeld. Het aangebodene is beschikbaar zolang de voorraad strekt. Prijzen voor Floraholland en Landgard geleverd zijn zijn bij afname van één of meerdere volle Deense Containers (CC). De ingegeven leverdatum is een suggestie welke altijd kan afwijken.

2. Wij houden ons het recht voorbehouden tussentijdse prijsverhogingen op te leggen. Tevens gelden aangegeven prijzen bij een bepaalde minimum-afname welke aangegeven wordt in de desbetreffende productgroep.

3. Alle aanbiedingen en verkopen zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zoals misoogst, vorstschade en het naar ons inziens niet kredietwaardig zijn van de afnemer. Hierbij ontheffen wij ons van de verplichting tot levering, voor eventuele hierdoor veroorzaakte vervolgschade kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

4. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden bedrag is beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde waarop de schade betrekking heeft. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor eventuele gevolgschade.

5. Transport geschiedt op rekening en risico van de koper. Desgewenst kunnen wij transport tegen kostprijs organiseren.

6. Als verkopende partij aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de hergroei of herbloei van geleverde planten.

7. Reclamaties dienen binnen 4 werkdagen na aflevering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

8. Betalingen: 14 dagen netto tenzij anders overeengekomen bij koopovereenkomst. Nieuwe relaties netto contant bij levering.

9. Facturen worden uitsluitend opgesteld in Euro.

10. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Sneijers Boomkwekerij BV totdat deze volledig zijn betaald.

12. Deze site is samengesteld met een zo groot mogelijke zorg. Informatie en/of adviezen van deze site en/of voorafgaande aan, bij of na het sluiten van de koopovereenkomst worden steeds verstrekt als vrijblijvende informatie welke de afnemer naar eigen inzicht en kennis van de lokale omstandigheden zal moeten interpreteren en toepassen. Sneijers Boomkwekerij BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik van deze informatie.

13. Voor alle gevallen waarin deze levervoorwaarden niet voorzien zijn de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland (HBN) 2020 van kracht: http://raadvoordeboomkwekerij.nl

14. Ons aanvoernummer op Veiling FloraHolland is: 79986 en ons aanvoernummer op Veiling Landgard is: 2971 

15. Ons BTW-nummer is: NL 805414952 B01

16. Ons IBAN-nummer is: NL08RABO0112003095

17. Sneijersplant is de  handelsnaam van Sneijers Boomkwekerij BV